♦️فرصت استثنائی📣

🔸فقط ۳️⃣ روز 

امکان انتخاب طرح های لگ و ارسال بسته با سلیقه شما

🤩 فقط توجه کنید از پارت ۸۲۱ و ۸۲۲ می توانید انتخاب کنید!

🔹شرایط:

🔸تعداد کل باید حداقل ۲۴ عدد باشد، شما می توانید ۲۴ عدد را در یک طرح یا ۱۲ طرح انتخاب کنید

🔸هر طرحی که انتخاب میکنید ضریب دو می شود چون دو سایز دارد

🔸ارسال بسته فقط با اولویت واریز می باشد!

طرح های انتخابی را ارسال کنید!

@alaniasportcompany

menu