همکارانی که فاکتور تسویه نشده دارند توجه کنند:
💯" کلیه فاکتورهای باز راس ساعت ۱۱ منقضی میگردد."
menu