همکارانی که فاکتورهای تسویه نشده دارند:
💯کلیه فاکتور های باز پس از ساعت ۱۸ امروز متقضی میگردد.
menu