💯همکارانی که فاکتور خدمتشون ارسال میشه حتما به مهلت واریز دقت داشته باشند.
⛔️ در صورت عدم واریز در موعد ذکر شده ؛ از پارت های بعد درخواست این دوستان در اولویت نخواهد بود.
menu